Ukiyo-e Dealers Association of Japan
Directory of MembersYamanashi, Nagano, Niigata area (2)

Post-code Address Phone
Fax
URL e-mail

390-0852 2206-1, Shimadachi, 0263-47-4440
Matsumoto-shi, Nagano Pref. 0263-48-0208
386-0018 15-45, Tokida 3-chome, 0268-23-4822
Ueda-shi, Nagano Pref. 0268-25-1261
hosono3@po5.ueda.ne.jp